กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ

เงื่อนไขการสมัคร

จากความมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ไลฟ์สตาร์ ได้เปิดรับสมัครตัวแทนไลฟ์สตาร์ ทั่วประเทศเพื่อขยายฐานธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจต้องการสร้างธุรกิจมิติใหม่บนโลกออนไลน์ ได้เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จไปพร้อมกัน

ด้วยนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก และเครื่องมือเทคโนโลยีอันทันสมัย ในรูปแบบสื่อดิจิตอล จึงเป็นเครื่องรับรองได้ว่าจะสร้าง รายได้ ผลตอบแทน และความมั่นใจให้กับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์ ว่าจะสามารถหาลูกค้าและขายสินค้าได้อย่างง่ายดาย ไลฟ์สตาร์ มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้ อาชีพที่มั่นคงให้กับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไปพร้อมๆ กันกับเรา

คุณสมบัติและการสมัครเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงชื่อในใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน ซึ่งต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร
 • กรณีที่ผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับทางไลฟ์สตาร์ ผู้สมัครหรือตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องแจ้งให้กับทางไลฟ์สตาร์ ทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ ยื่นใบสมัคร

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

 • เมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ ถือว่าผู้สมัครตกลงยินยอมรับข่าวสารและโปรโมชั่น ต่างๆ ที่จะแจ้งไปในอนาคตจากไลฟ์สตาร์ และ/หรือบริษัทในเครือของไลฟ์สตาร์ ผ่านช่องทางการ ติดต่อสื่อสารที่ผู้สมัครให้ไว้
 • ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด หากผู้สมัครให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือแอบ อ้างชื่อผู้อื่น ไลฟ์สตาร์ มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีสมาชิกของผู้สมัคร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อบัญชีตัวแทนไลฟ์สตาร์ , รหัสผ่าน ของตนเองให้เป็นความลับ ในกรณีที่เกิด ความเสียหายอันเกิดจากชื่อบัญชีของตัวแทนไลฟ์สตาร์ เจ้าของบัญชีตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบ และ ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด อันเกิดจากการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ เมื่อผ่านการอนุมัติให้เป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์

 • ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร และยืนยันการชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยจะได้รับรหัสประจำตัว เพื่อเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะได้รับอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และสินค้าตัวอย่าง เพียง 1 ครั้ง หลังจากได้รับการ อนุมัติ และรับรหัสประจำตัวเท่านั้น ซึ่งทางไลฟ์สตาร์ จะจัดส่งให้ต่อหน้า หรือผ่านทางพัสดุไปยังที่อยู่ที่นักการ ตลาดได้แจ้งไว้ กรณีที่พัสดุไปไม่ถึงนักการตลาดเนื่องจากไม่มีผู้รับ ไม่มีที่อยู่ทางไลฟ์สตาร์ จะให้ตัวแทนไลฟ์ สตาร์เป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอีกครั้ง
 • หากอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดหรือสินค้าเกิดความเสียหาย ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ต้องการจะขอรับใหม่จะต้อง แจ้งแก่ไลฟ์สตาร์ ทราบล่วงหน้าพร้อมชำระเงินตามมูลค่าของสมาชิกที่ทางไลฟ์สตาร์ ได้กำหนดไว้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งซื้อจากหมายเลขสั่งซื้อต่างกัน ตัวแทนไลฟ์ สตาร์อาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบาย ไลฟ์สตาร์ ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับการจัดส่งพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ไลฟ์สตาร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับสมัคร

 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถมีรหัสประจำตัวได้เพียง 1 รหัสเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทางไลฟ์สตาร์ เห็นว่า     ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือผู้สมัครอาจก่อผลเสียต่อ ไลฟ์สตาร์ ทางเราจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว     และ คืนเงินค่าสมัครให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทำการ
 • ไลฟ์สตาร์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นรายบุคคล

ข้อปฎิบัติและจรรยาบรรณ

 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ทราบดีว่า การเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ คือ ผู้จำหน่ายอิสระ ตามพระราชบัญญัติขายตรง และตลาดแบบตรง โดยเป็นการประกอบธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว และไลฟ์สตาร์ ไม่อนุญาตให้ตัวแทน ไลฟ์สตาร์หาสมาชิก หรือเครือข่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ เข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือ สถานที่ ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ ตัวแทนไลฟ์ สตาร์ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อน และต้องไม่กระทำการอันเป็นการ รบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชนและบัตรสมาชิกตัวแทนไลฟ์สตาร์ ด้วยทุกครั้ง
 • กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล สินค้า หรือสื่อ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อประเภทและ รูปแบบ อื่นใด เพื่อทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้าต่อผู้บริโภคตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องใช้ข้อมูล สินค้า หรือสื่อ ที่ไลฟ์สตาร์ เป็นผู้อนุญาตและจัดหาให้เท่านั้น
 • กรณีตัวแทนไลฟ์สตาร์ ทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้าหรือ ทำการตลาดสินค้าของไลฟ์สตาร์ ต่อผู้บริโภค หรือกระทำการติดต่อกับผู้บริโภค ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น
  1. ห้ามตัวแทนไลฟ์สตาร์ กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด โดยการกล่าวอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ โดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต
  2. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของ สินค้า ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้า
  3. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเกินจริง
  4. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด อันทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งอื่นใด
  5. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด อันเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม
  6. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด อันก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  7. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ ผู้บริโภค
  8. กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด โดยการจัดให้มีการชิงโชค ชิงรางวัล แลก แจก แถม หรือด้วยวิธีการใดๆ ตัวแทนไลฟ์สตาร์จะต้องดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงาน แจ้งจดทะเบียน ขออนุญาต ขอรับใบอนุญาต ฯลฯ ให้ถูกต้อง
  9. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด ด้วยการเปรียบเทียบหรือทับถมสินค้าของผู้อื่น
  10. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะไม่กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับ สินค้า หรือ ทำการตลาด ด้วยเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือมีการเข้า ลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป
  11. กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ กระทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับ สินค้า หรือทำการตลาด โดยมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องแจ้งข้อมูลใดๆ ต่อผู้บริโภคทราบ หรือข้อห้าม ข้อจำกัดในการปฏิบัติใดๆ หรือต้องรายงาน แจ้ง จดแจ้ง จดทะเบียน ขอ อนุญาต ขอรับใบอนุญาต ฯลฯ ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
  12. กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาดสินค้าของไลฟ์สตาร์ ต่อผู้บริโภค หรือกระทำการติดต่อกับผู้บริโภค ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินอื่นใด ของผู้อื่น
  13. กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้รับการแจ้งเพื่อทราบ เตือน ระงับ แก้ไข หรือได้รับข้อมูลใดๆ จากบุคคล หน่วยงาน สำนักงาน หรือองค์กรใดๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาด หรือจากการกระทำการติดต่อกับผู้บริโภค ไม่ว่าการได้รับการแจ้ง ดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับตัวแทนไลฟ์สตาร์ หรือเกี่ยวข้องกับไลฟ์สตาร์หรือไม่ก็ตาม ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ไลฟ์สตาร์ ทราบทันที
 • ไลฟ์สตาร์ จะทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของไลฟ์สตาร์ อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อเป็นการส่งเสริมตัวแทนไลฟ์สตาร์ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ พร้อมกันกับการส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค
 • กรณีที่ผู้บริโภคใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนไลฟ์สตาร์ เพื่อขอใช้สิทธิคืน สินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ให้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีหน้าที่แจ้งให้ไลฟ์สตาร์ ทราบเป็นหนังสือ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้รับหนังสือจากผู้บริโภค ดังกล่าว
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ต้องดูแลและรักษา สุขภาพ มารยาท บุคลิกภาพ การแต่งกาย ให้อยู่ในเกณฑ์ดี มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีทักษะในการพูด เจรจา รับฟัง แนะนำ ให้ความเห็น ตลอดจนถึงการมีประวัติและภาพลักษณ์อันดี ประการอื่นใด ที่จะปรากฏต่อผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวแทนไลฟ์สตาร์ สินค้า และไลฟ์สตาร์
 • ความผูกพันระหว่างตัวแทนไลฟ์สตาร์ กับไลฟ์สตาร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด แบบตรงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีลักษณะเป็นการร่วมทุน หรือ Joint Venture โดยแต่ละฝ่าย ไม่มีข้อผูกมัดต่อกันทั้งในแง่องค์กรและพนักงาน และความผูกพันนี้ไม่ใช่ความผูกพันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างหรือในฐานะตัวการกับตัวแทน อีกทั้ง การร่วมกันดำเนินการนี้ ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการอันมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งผลกำไรและขาดทุนร่วมกัน หากไม่มีข้อกำหนดอื่นใด ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง รวมทั้งผลกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินกิจการในส่วนของตน โดยไม่ถือว่ามีเหตุอันเนื่องมาจากการดำเนินการร่วมกันนี้
 • นอกจากข้อมูล เอกสาร วัตถุ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ไลฟ์สตาร์ อนุญาตให้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ใช้เพื่อการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ นำเสนอ ขาย หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือทำการตลาดสินค้าของ ไลฟ์สตาร์ ต่อผู้บริโภค เฉพาะในขณะที่ยังดำรงสมาชิกภาพไลฟ์สตาร์ และตัวแทนไลฟ์สตาร์ ให้ถือว่า บรรดา ข้อมูล เอกสาร วัตถุ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกิดขึ้นตั้งแต่การสมัคร ในระหว่างการดำรงสมาชิกภาพ และ ภายหลังจากการสิ้นสมาชิกภาพ ให้ถือว่าเป็นความลับทางการค้าของไลฟ์สตาร์ ทั้งสิ้น ตัวแทนไลฟ์ สตาร์ ตกลงที่จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งในระหว่างที่ดำรงสมาชิกภาพ และภายหลังจากการสิ้นสมาชิก ภาพลงแล้วก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากไลฟ์สตาร์
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ตกลงที่จะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อศึกษา ติดตาม และรับทราบสิทธิตาม กฎหมายของตัวแทนไลฟ์สตาร์ หรือผู้จำหน่ายอิสระตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือเงื่อนไขต่างๆ ของไลฟ์สตาร์ ซึ่ง ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ยอมรับที่จะผูกพัน ปฏิบัติตามทุกประการ รวมทั้งยินยอมที่จะติดตาม รับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ไลฟ์สตาร์ จะแจ้งแก่ตัวแทน ไลฟ์สตาร์ ในอนาคต โดยการแจ้ง ณ ที่ทำการบริษัท สาขา ศูนย์ธุรกิจ หรือร้านค้าของบริษัท หรือช่องทางที่ บริษัทจะแจ้งหรือประกาศต่อสาธารณชนด้วยวิธีการอื่นใด หรือตามที่อยู่สำหรับการติดต่อ ตัวแทนไลฟ์สตาร์

สมาชิก และสิ้นสมาชิกภาพ

 • วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ ให้นับตั้งแต่ วันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมทั้งได้รับการยืนยัน เป็น ตัวแทนไลฟ์สตาร์แล้ว
 • สมาชิกมีอายุตลอดชีพ
 • การสิ้นสมาชิกด้วยความสมัครใจ สามารถทำได้โดยตัวแทนไลฟ์สตาร์ แสดงความประสงค์ลาออก ต้อง ทำเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้อง ส่งมาที่ไลฟ์สตาร์ และต้องได้รับความยินยอมจากไลฟ์สตาร์ ให้ออกจากการเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ โดยไลฟ์สตาร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร
 • กรณีการสิ้นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด สิทธิ หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้สร้างไว้หรือทาง ไลฟ์สตาร์ ได้ให้ไว้จะต้องตกเป็นของไลฟ์สตาร์ ทั้งหมดหากสิทธิ หรือทรัพย์สินต่างๆ ตกอยู่ที่ผู้อื่น ตัวแทน ไลฟ์สตาร์ จะต้องมีหน้าที่ติดตามแล้วส่งคืนให้กับทางไลฟ์สตาร์ ภายใน 15 วัน
 • การสิ้นสมาชิกภาพด้วยความสมัครใจ สามารถทำได้โดยตัวแทนไลฟ์สตาร์ แสดงความประสงค์ลาออก โดยทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องส่งมายังไลฟ์สตาร์ และได้รับความยินยอมจากไลฟ์สตาร์ ให้ออกจากการเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ ภายหลังจากการปลดเปลื้องภาระต่างๆ ที่มีต่อไลฟ์สตาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไลฟ์สตาร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด เป็นรายกรณี
 • การสิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากการประพฤติผิดเงื่อนไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย ฯลฯ ไลฟ์ สตาร์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และไลฟ์สตาร์อาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายแพ่ง อาญา ฯลฯ ต่อไป
 • กรณีการสิ้นสมาชิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสมาชิกภาพด้วยสาเหตุใด บรรดาสิทธิ ดอกผล หรือทรัพย์สิน ใดๆ ซึ่งตัวแทนไลฟ์สตาร์ ในขณะที่ดำรงสมาชิกภาพได้ให้ไว้กับไลฟ์สตาร์ ได้สร้างไว้ หรือมีขึ้นภาย หลังจากการสิ้นสมาชิกภาพ หรือไลฟ์สตาร์ ได้ให้ไว้แก่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ กำหนดให้มีขึ้น หรือมีขึ้น ด้วยประการอื่นใด ให้ตกเป็นของไลฟ์สตาร์ ทั้งสิ้น
 • กรณีการสิ้นสมาชิกภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสมาชิกภาพด้วยสาเหตุใด บรรดาสิทธิ ดอกผล หรือ ทรัพย์สิน ใดๆ ซึ่งเป็น หรือต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของไลฟ์สตาร์ อันอยู่ในความครอบครองของตัวแทนไลฟ์สตาร์ หรือตก ไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีหน้าที่ที่จะต้องติดตามและจัดส่งคืนให้ไลฟ์สตาร์ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ โดยค่าใช้จ่ายในการติดตาม และ/หรือจัดส่งคืน ตัวแทน ไลฟ์สตาร์ มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเองทั้งสิ้น
 • กรณีการสมัครใหม่ภายหลังจากการสิ้นสมาชิกภาพไลฟ์สตาร์ อาจกำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลา หรือ ข้อกำหนดอื่นใด สำหรับผู้สมัครเป็นรายบุคคล
 • การสมัครใหม่ภายหลังจากการสิ้นสมาชิกภาพ กรณีได้รับการอนุมัติจากไลฟ์สตาร์ ให้เป็นตัวแทนไลฟ์ สตาร์ อีกครั้ง หรือที่จะได้รับการอนุมัติในครั้งต่อๆ ไป บรรดาสิทธิ ดอกผล หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ตัวแทน ไลฟ์สตาร์ มี หรือเคยมีในการเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ ในครั้งก่อนหน้าจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณให้ หรือ ยึดถือเป็นสิทธิ ดอกผล หรือทรัพย์สินใดๆ ของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ไลฟ์สตาร์ อาจพิจารณา ให้รหัสประจำตัวรหัสเดิมแก่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ เพื่อการบันทึกประวัติ ข้อมูล หรือเพื่อความสะดวกในการ บริหารจัดการอย่างใดๆ ของไลฟ์สตาร์

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP