วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า

ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ทางช่องทาง ดังนี้

 • สั่งซื้อสินค้า และหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1214 โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ถึงรหัสตัวแทนไลฟ์สตาร์ รหัสสินค้า / ชนิดสินค้า / จำนวนสินค้า / ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ที่ใช้ส่งสินค้า และยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • สั่งซื้อสินค้า และหรือบริการผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ https://biz.lifestar.co.th โดยทำการเข้าระบบด้วย รหัสตัวแทนไลฟ์สตาร์ เลือกชนิดสินค้า / จำนวนสินค้า / ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ที่ใช้ส่งสินค้า และยืนยันการ สั่งซื้อสินค้า
 • สั่งซื้อสินค้า และหรือบริการผ่านช่องทาง Line : @LSBIZ
 • สั่งซื้อสินค้า และหรือบริการผ่านช่องทาง Mobile Application : lifestarBIZ
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ส่งสินค้าพร้อมทั้งใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / ใบส่งของตามวัน-เวลาที่ตกลงกันไว้
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีสิทธิเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ สินค้า
 • วิธีการคืนสินค้า สามารถคืนไปยังบริษัทฯ โดยตรง หรือ ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับ แต่วันที่ใช้สิทธิเลิกสัญญา
 • เมื่อใช้สิทธิในการเลิกสัญญาแล้ว หากสินค้านั้นบุบสลายหรือสูญหาย เพราะความผิดของตัวแทนไลฟ์สตาร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย

สำหรับลูกค้าทั่วไปสั่งซื้อได้ที่ ตัวแทนจำหน่าย (ตัวแทนไลฟ์สตาร์) เท่านั้น โดยค้นหาตัวแทนจำหน่ายผ่านทางช่องทาง ดังนี้

 • สั่งซื้อสินค้า และหรือบริการผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ https://biz.lifestar.co.th
 • สั่งซื้อสินค้า และหรือบริการผ่านช่องทาง Mobile Application : lifestarBIZ

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

 • ยอดสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง คำนวณจากราคาสินค้ากลุ่มส่วนลดปกติ ก่อนการหักส่วนลด หรือสิทธิอื่นใดๆ
 • การสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง กรณีมียอดการสั่งซื้อต่อครั้ง ต่อ 1 ใบสั่งซื้อไม่ถึง 10,000 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิดอัตราค่าบริการขนส่ง ในราคา 200 บาท ต่อการสั่งซื้อต่อครั้ง ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
 • สินค้ารายการใด ที่มีส่วนลดในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ทางไลฟ์สตาร์ อนุญาตให้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถนำราคาสินค้ากลุ่มส่วนลดปกติดังกล่าวมารวมเป็นยอดสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งได้
 • สินค้ารายการใด ที่มีส่วนลดในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ สินค้ารายการนั้นจะได้รับส่วนลดในอัตราสูงสุดตามจริง แต่จะไม่ได้รับส่วนลดในราคาสินค้ากลุ่มส่วนลดปกติที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • ยอดสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งที่มีเศษสตางค์จะถูกคิดคำนวณตามจริง
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องชำระเงินค่าสินค้าตามยอดสั่งซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับจากที่มีการสั่งซื้อสินค้า และแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า(ถ้ามี) ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่มีการชำระเงิน ในกรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ยอดสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบของไลฟ์สตาร์ และตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องดำเนินการสั่งซื้อสินค้าใหม่
 • กรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ แต่เงินค่าสินค้าเข้าสู่ระบบของไลฟ์สตาร์ เกินกว่าเวลา 24.00 น. ของวันที่มียอดการสั่งซื้อสินค้า ไลฟ์สตาร์ จะถือเวลาที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้ชำระเงินตามจริง ทั้งนี้ ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องทำการแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อไลฟ์สตาร์
 • กรณีตัวแทนไลฟ์สตาร์ ชำระเงินค่าสินค้าได้ แต่เงินค่าสินค้าเข้าสู่ระบบของไลฟ์สตาร์ เกินกว่ารอบจำหน่าย ของรอบจำหน่ายที่มียอดสั่งซื้อสินค้าไลฟ์สตาร์ ให้ถือรอบจำหน่ายที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้ชำระเงินตามจริง ทั้งนี้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีหน้าที่ที่จะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อไลฟ์สตาร์
 • ส่วนลดเพื่อเป็นรายได้จากผลกำไรสินค้ากลุ่ม ส่วนลดปกติ ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะได้รับส่วนลดทันที ที่มี การชำระเงินค่าสินค้าตามยอดสั่งซื้อ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของไลฟ์สตาร์ (ถ้ามี)

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP