ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "LiftstarBIZ"

ไลฟ์สตาร์ ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยและประกอบกิจการภายใต้ชื่อ บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ไลฟ์สตาร์ ให้บริการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไลฟ์สตาร์ บนเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ไลฟ์สตาร์ มีสิทธิแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และหรือเงื่อนไขใดๆ โดยให้มีผลใช้บังคับ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทุกครั้ง รวมทั้งกรณีที่ ไลฟ์สตาร์ ส่งคำบอกกล่าวใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการตามอีเมล์แอดเดรส ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ การส่งคำบอกกล่าวนั้นๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลต่างๆ แล้ว

1. ความเป็นส่วนตัว

ไลฟ์สตาร์ มีนโยบายหลักในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและหรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูล ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ ไลฟ์สตาร์ ผ่านการลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้า ไลฟ์สตาร์ ตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไลฟ์สตาร์ จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเองตาม ความเหมาะสม อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก ไลฟ์สตาร์ จากการให้ข้อมูลต่างๆ นั้น กับบุคคลภายนอก

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบน biz.lifestar.co.th รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวม ข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของไลฟ์สตาร์ แต่ เพียงผู้เดียว ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายกรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูล และหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบอื่นๆ ใน biz.lifestar.co.th ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ของไลฟ์สตาร์ และไลฟ์สตาร์ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

3. คุณสมบัติ สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

 • ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว
 • ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการตามที่ไลฟ์สตาร์ ร้องขอ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของไลฟ์สตาร์ อย่างเคร่งครัด
 • ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของไลฟ์สตาร์ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 • รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไลฟ์สตาร์ และหรือบริษัทในเครือของไลฟ์สตาร์ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร ทะลึ่ง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และหรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) ไลฟ์สตาร์ มีสิทธิ์ลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความ ต่างๆ เป็นสิทธิของ ไลฟ์สตาร์ แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นหรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

4. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

ไลฟ์สตาร์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของไลฟ์สตาร์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ของไลฟ์สตาร์ การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยไลฟ์สตาร์ และหรือบริษัทในเครือ การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ไลฟ์สตาร์ ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใดไลฟ์สตาร์ ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจ และเว็บไซต์ดังกล่าว

5. กิจกรรมพิเศษ

ไลฟ์สตาร์ อาจจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่างๆ ซึ่งไลฟ์สตาร์ จะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

6. การซื้อสินค้าและการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อและหรือคำขอใช้บริการด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและหรือค่าบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขที่มีขึ้นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

7. การจำกัดความรับผิด

ไลฟ์สตาร์ ตกลงว่าในกรณีที่สินค้าและหรือบริการของไลฟ์สตาร์ ที่จัดส่งให้กับผู้ใช้บริการ และหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ มีความชำรุดบกพร่อง และหรือทำให้ผู้ใช้บริการเสียหายด้วยประการใดๆ ไลฟ์สตาร์ ตกลง ชำระค่าเสียหายให้กับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนไม่เกินมูลค่าของค่าสินค้า และหรือบริการนั้นๆ

8. ข้อพิพาท

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างไลฟ์สตาร์ กับผู้ใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอม ยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว

9. นโยบายการเปลี่ยน คืน ยกเลิก สินค้า

ตัวแทนไลฟ์สตาร์ มีสิทธิขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยการต้อง แจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ไลฟ์สตาร์ พร้อมทั้งแนบเอกสารการซื้อขายของสินค้าดังกล่าว เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ ให้แก่ไลฟ์สตาร์

 • การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ต้องเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
  • - สินค้า หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยไลฟ์สตาร์
  • - ความผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้า หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
  • - คุณภาพของสินค้า หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน
 • การคืนสินค้า ตัวแทนไลฟ์สตาร์ สามารถแจ้งขอคืนได้ตามเงื่อนไขในข้อ 3.9.1 โดยสินค้าที่จะ ทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้รับไป รวมทั้งสินค้า จะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม ยังไม่เปิดกล่องสินค้าหรือเปิดใช้สินค้าแต่อย่างใด และไลฟ์สตาร์ สามารถนำสินค้าไปจัดจำหน่ายต่อได้ หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือเป็นสินค้าที่ไลฟ์สตาร์ กำหนดเงื่อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็น สินค้าคนละชิ้นกับที่ ตัว แทนไลฟ์สตาร์ ได้สั่งซื้อไปตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าเกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ งานไม่ถูกต้องของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ไลฟ์สตาร์ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธ ในการรับคืนสินค้าจากตัวแทน ไลฟ์สตาร์ ได้
 • ขั้นตอนการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
  • - ตัวแทนไลฟ์สตาร์ แจ้งการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าให้ไลฟ์สตาร์ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของไลฟ์สตาร์ที่เบอร์โทร 1214 หรือ Email : biz@lifestar.co.th
  • - เจ้าหน้าที่ของไลฟ์สตาร์ จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและติดต่อกลับภายใน 1-3 วัน ทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม
  • - ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ส่งสินค้าคืนมาให้ไลฟ์สตาร์ ตามที่อยู่ดังนี้ แผนกรับเปลี่ยน-คืนสินค้า สายงาน Digital Direct Distribution บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2 ชั้น 5 เลขที่ 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 พร้อมแนบเอกสารการซื้อขายของสินค้าดังกล่าว ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ ให้แก่ไลฟ์สตาร์ โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า เป็นของตัวแทนไลฟ์สตาร์ เอง และเมื่อไลฟ์สตาร์ ได้รับคืนสินค้าจากตัวแทนไลฟ์สตาร์ แล้วทางไลฟ์สตาร์ จะดำเนินการเรื่องการคืนมูลค่าสินค้าให้กับตัวแทนไลฟ์สตาร์
 • เมื่อไลฟ์สตาร์ ได้พิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าแล้ว จะดำเนินการดังนี้
  • - ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ชำระเงินค่าสินค้าด้วย เงินสด, ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร ไลฟ์สตาร์ จะทำการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของตัวแทนไลฟ์สตาร์ โดยไลฟ์สตาร์ จะดำเนินการคืน เงินค่าสินค้าให้กับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ภายใน 15 วัน หรือตามรอบโอนของไลฟ์สตาร์ นับแต่วันที่ ได้รับผลการอนุมัติการคืนสินค้า
  • - หากตัวแทนไลฟ์สตาร์ ชำระค่าสินค้าเป็นบัตรเครดิต ไลฟ์สตาร์ จะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของตัวแทนไลฟ์สตาร์
  • - สำหรับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะขึ้นอยู่กับรอบการใช้จ่าย รายเดือนและขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินผ่านบัตรของธนาคารที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ใช้อยู่
 • การยกเลิกการสั่งซื้อ
  • 1. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ทำการสั่งซื้อสินค้า รายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะมีกำหนดอายุ 15 วัน ในกรณีที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ไม่ได้ชำระเงินค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนด รายการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว จะถูกลบออกจากระบบของไลฟ์สตาร์ และตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องดำเนินการสั่งซื้อสินค้าใหม่
  • 2. ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ทำการสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดแล้ว และมีความประสงค์จะ ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้านั้น ให้ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
   • - ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของไลฟ์สตาร์ที่เบอร์โทร 1214 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของไลฟ์สตาร์ทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อให้
   • - ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ส่งรายละเอียด รหัสสมาชิก เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า และรอบจำหน่าย พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายัง Email: biz@lifestar.co.th
   • - ไลฟ์สตาร์ จะพิจารณาคืนเงินให้กับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด, ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร ตามระยะเวลาที่ไลฟ์สตาร์กำหนด โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ทำการชำระเงินไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ไลฟ์สตาร์ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าจัดส่งกรณีที่สินค้าอยู่ในสถานะระหว่างจัดส่งแล้ว
   • - สำหรับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะขึ้นอยู่กับรอบการใช้จ่ายรายเดือนและขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินผ่านบัตรของธนาคารที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ใช้อยู่

10. การขาดสิทธิในการร่วมกิจกรรมพิเศษ

 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ใช้สิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้า บรรดาสิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งนักการตลาดอิสระได้รับไป อันเป็นผลมาจากการคำนวณยอดสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง หรือยอดสินค้าดังกล่าวถึงเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ไลฟ์สตาร์ กำหนด ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ไลฟ์สตาร์ จะต้องนำสิทธิ หรือทรัพย์สินที่ได้ไป คืนแก่ไลฟ์สตาร์ พร้อมกันกับการแจ้งเพื่อใช้สิทธิเปลี่ยน หรือคืนสินค้าดังกล่าวด้วย
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ใช้สิทธิในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า มูลค่าเกินกว่า 2% ของการชำระเงินในรอบจำหน่ายนั้นๆ จะขาดสิทธิในการร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางไลฟ์สตาร์ จัดขึ้น
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ใช้สิทธิในการเปลี่ยน สินค้า หรือยกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการได้รับ Coin ในรอบการสั่งซื้อนั้นๆ
 • ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่มีการยกเลิกการสั่งซื้อมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปจะขาดสิทธิในการร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางไลฟ์สตาร์ จัดขึ้น

11. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
 • ไลฟ์สตาร์ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น
 • ไลฟ์สตาร์ มีสิทธิบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันทีรวมทั้งหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ในทุกกรณี

12. คำศัพท์ในธุรกิจไลฟ์สตาร์

ไลฟ์สตาร์
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด
ผู้สมัคร
บุคคลผู้ซึ่งมีความประสงค์จะเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ได้ดำเนินการกรอกใบสมัคร ยื่นใบสมัคร ชำระค่าสมัคร แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากไลฟ์สตาร์
ตัวแทนไลฟ์สตาร์
ผู้สมัครซึ่งได้รับการอนุมัติจากไลฟ์สตาร์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง และหมายความถึงตัวแทนไลฟ์สตาร์ ทุกตำแหน่งของไลฟ์สตาร์
Coach
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาทางด้านการตลาด สำหรับตัวแทนไลฟ์สตาร์
รอบจำหน่าย
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ถึง สิ้นเดือน ของเดือนนั้นๆ
Active
สถานะของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่มียอดชำระเงินค่าสินค้าสุทธิทุกๆ 3 รอบจำหน่าย
Inactive1
สถานะของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ไม่มียอดชำระเงินค่าสินค้าสุทธิทุกๆ 3 รอบจำหน่าย
Re-Instatement
การคืนสมาชิกภาพให้กับตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่มีสถานะ Inactive โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ไลฟ์สตาร์ กำหนด
สมาชิกภาพ
สถานภาพการเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ และตัวแทนไลฟ์สตาร์ระดับ VIP
การพ้นสมาชิกภาพ
ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่มีสถานะ Inactive และไม่มียอดชำระเงินค่าสินค้าสุทธิกับไลฟ์สตาร์เป็นระยะเวลา 12 รอบจำหน่าย (1 ปี)
Black List
ตัวแทนไลฟ์สตาร์ ที่ทำผิดกฎบริษัทขั้นร้ายแรงจะถูกปิดบัญชีตัวแทนอย่างถาวร ไม่สามารถสมัครเป็นตัวแทนไลฟ์สตาร์ ได้อีก
สินค้า
สินค้า และ/หรือบริการของไลฟ์สตาร์ ที่มีจำหน่ายหรือให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต
ผู้บริโภค
ผู้ซื้อสินค้าจากตัวแทนไลฟ์สตาร์ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากตัวแทนไลฟ์สตาร์ หรือไลฟ์สตาร์ เพื่อให้ซื้อสินค้าด้วย
ยอดสั่งซื้อ
ยอดการสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้าของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ซึ่งยังไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า หรือยังไม่มีการหักลบส่วนลด ส่วนที่มีการยกเลิก หรือใช้สิทธิคืน หรือหักลบส่วนลดใดๆ ตามสิทธิ์ของไลฟ์สตาร์
ยอดชำระเงินค่าสินค้าสุทธิ
ยอดสั่งซื้อสินค้าของตัวแทนไลฟ์สตาร์ ซึ่งมีการชำระเงินค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการหักส่วนลด ส่วนที่มีการยกเลิก หรือใช้สิทธิ์คืน หรือหักลบส่วนใดๆ ตามสิทธิ์ของไลฟ์สตาร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Sticker Price
ราคาขายหน้ากล่องผลิตภัณฑ์
ราคาสินค้าขายปลีก/Promoted Retail Price (PRP)
ราคาสินค้าที่ตัวแทนไลฟ์สตาร์ จะต้องขายแก่ผู้บริโภคตามอัตราที่ไลฟ์สตาร์กำหนด
Coin
เหรียญ ซึ่งคำนวณได้จากยอดชำระเงินค่าสินค้าสุทธิของตัวแทนไลฟ์สตาร์ โดยสามารถใช้แลกเป็นสิทธิ หรือทรัพย์สินได้ ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นนั้นๆ
Length of Activity (LOA)
รอบจำหน่ายสินค้าของบริษัท ซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน

13. ช่องทางการติดต่อกับ "ไลฟ์สตาร์"

หากท่านมีคำถามใดๆ เพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังนี้

 • Call Center 1214
 • Line : @LSBIZ (ใส่@ด้านหน้าด้วย)
 • Website : https://biz.lifestar.co.th
 • Mobile Application : LifestarBIZ
 • Facebook : LifestarBIZ

ระบบสำหรับนักธุรกิจไลฟ์สตาร์

TOP